Voor hetzelfde geld…

Dinsdagnacht werd in de Raad Sociale Zaken van de Europese Unie een akkoord bereikt over de gelijke beloning van werknemers in EU-lidstaten. Na een lang voortraject bereikte toenmalig minister Asscher in de laatste dagen van zijn ministerschap overeenstemming met zijn collega’s uit de andere EU-landen. In de toekomst moet in een EU-lidstaat voor gelijke arbeid hetzelfde loon worden betaald, ongeacht het land van herkomst van de werknemer. SGP-jongeren vindt dit een goede ontwikkeling.

Open grenzen

Sinds het Schengenakkoord is er vrij verkeer van goederen en diensten in een groot deel van de Europese Unie. De Nederlandse economie heeft hier veel profijt van, want zonder handelsbarrières kan Nederland meer handelen. Dit is goed voor de economie. Echter, sinds de toetreding van tien Oost-Europese landen in 2004, kunnen Oost-Europese hierdoor vrij gemakkelijk in Nederland komen werken. Deze arbeidsmigranten zijn vaak bereid te werken tegen lagere lonen dan de lonen die in Nederland gelden. Voor hen geldt namelijk niet het Nederlandse loon, maar een minimumloon uit het land van herkomst.

Verdringing op de arbeidsmarkt

Het gevolg is dat de Nederlandse werknemers weggeconcurreerd worden door buitenlandse arbeidskrachten. Bedrijven hebben immers de voorkeur voor goedkope arbeid. Het inhuren van buitenlandse arbeidskrachten is namelijk een manier om te bezuinigen op de loonkosten. Hierdoor worden Nederlandse werknemers op de arbeidsmarkt verdrongen door buitenlandse werknemers. De Sociaal Economisch Raad constateerde dat vooral lager opgeleiden, jongeren en allochtonen een risicogroep vormen voor verdringing.

Gesloten akkoord

Dinsdagnacht bereikte de Raad Sociale Zaken een akkoord over het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’.  Binnen een EU-lidstaat mogen er in de toekomst geen verschillen meer bestaan in de beloning tussen werknemers uit het land zelf en buitenlandse arbeidskrachten. Zo krijgen in Nederland een Nederlandse fabrieksarbeider en een Poolse fabrieksarbeider in de toekomst hetzelfde loon. Gelukkig wordt het niet zo dat in heel de Europese Unie hetzelfde loon moet gelden voor dezelfde arbeid. Daarvoor zijn de verschillen in economische ontwikkeling tussen West-Europa en Oost-Europa te groot.

Minder werkloosheid

Op het eerste gezicht lijkt het voor Oost-Europeanen nog aantrekkelijker om in het West-Europa te gaan werken. De hogere beloning trekt meer buitenlanders aan, waardoor het aanbod van de arbeidskrachten zal toenemen. Echter, doordat de beloning wordt gelijkgetrokken, hebben bedrijven geen prikkel meer om buitenlandse krachten in dienst te nemen. Nederlandse arbeidskrachten hebben de voorkeur, omdat zij de taal spreken en de cultuur kennen. Hierdoor zal de vraag naar Nederlandse arbeidskrachten sterk stijgen, waardoor de werkloosheid onder hen daalt.

We zijn er nog niet…

Het gesloten akkoord is een belangrijke stap voorwaarts, maar geen reden om achterover te gaan leunen. Voordat de maatregelen van kracht worden, moet eerst het Europees Parlement nog instemmen. Daarna moeten de lidstaten de maatregelen implementeren in nationale wetgeving. Hoewel er nog stappen gezet moeten worden, is SGP-jongeren erg tevreden over dit akkoord. Geen loon naar nationaliteit, maar loon naar arbeid!

 

Commissie Sociaal Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus