Statementserie: naar een rechtvaardig asielbeleid

In een nieuwe serie statements zal SGP-jongeren het onderwerp ‘asielbeleid voor minderjarigen’ verder uitwerken. Het is een gevoelig onderwerp dat zich niet leent voor gemakkelijke one-liners. Daarom zullen we in een aantal statements verschillende deelonderwerpen apart behandelen. Een bekende zaak was die van de Angolese asielzoeker Mauro Manuel. In het najaar van 2011 stond politiek en journalistiek Nederland op z’n kop vanwege de beslissing van toenmalig minister Leers dat Mauro niet in Nederland kon blijven.

Mauro

In een nieuwe serie statements zal SGP-jongeren het onderwerp ‘asielbeleid voor minderjarigen’ verder uitwerken. Het is een gevoelig onderwerp dat zich niet leent voor gemakkelijke one-liners. Daarom zullen we in een aantal statements verschillende deelonderwerpen apart behandelen. Een bekende zaak was die van de Angolese asielzoeker Mauro Manuel. In het najaar van 2011 stond politiek en journalistiek Nederland op z’n kop vanwege de beslissing van toenmalig minister Leers dat Mauro niet in Nederland kon blijven.

Individuele kwesties

SGP-jongeren is van mening dat het parlement zich niet dient uit te spreken over individuele kwesties Naast het feit dat de Tweede Kamer zich te ver liet meeslepen in deze discussie, trapte ze in een andere valkuil: het kinderpardon. Tofik Dibi, toentertijd Tweede Kamerlid voor GroenLinks,  introduceerde het kinderpardon tijdens de discussie over Mauro.

Herbergzaam

Barmhartigheid en rechtvaardigheid zijn voor SGP-jongeren twee kernwaarden waar een verantwoord en evenwichtig asielbeleid aan dient te voldoen. Daarnaast volgt voor SGP-jongeren heel duidelijk uit de Bijbel dat herbergzaamheid voor vreemdelingen een belangrijke notie is waar gehoor aan gegeven dient te worden. De samenleving dient iets van christelijke naastenliefde uit te stralen en daarbij ook herbergzaam te zijn jegens asielzoekers. Voor SGP-jongeren markeert de Bijbelse notie van de herbergzaamheid heel duidelijk de barmhartigheid die SGP-jongeren als randvoorwaarde stelt voor een goed asielbeleid.

Rechtvaardig

Een asielbeleid dient echter ook rechtvaardig te zijn. Voor SGP-jongeren betekent dit dat de overheid de regels die wij met elkaar opstellen, ook dient te handhaven. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er regels moeten worden gesteld om de toestroom van asielzoekers naar Nederland te beperken om zo de samenleving te beschermen. Indien deze regels ontbreken, wordt de toestroom te groot en dit komt niet ten goede aan de leefbaarheid van Nederland.

Rechtvaardigheid en herbergzaamheid

De beginselen rechtvaardigheid en herbergzaamheid staan wat SGP-jongeren betreft voluit naast elkaar en vullen elkaar aan. Het is de taak van de overheid om regels te stellen over de toelating van (minderjarige) asielzoekers en deze strikt te handhaven. Tegelijk geldt dat we de vreemdelingen die in afwachting zijn van een uitspraak over hun asielaanvraag barmhartig en menswaardig opvangen. Herbergzaamheid geldt dus niet in de eerste plaats voor het oordeel of de asielzoeker in Nederland mag blijven. Het is vooral een maatstaf over hoe we met hem omgaan in de tijd dat hij hier verblijft, al dan niet in afwachting van een verblijfsoordeel. Daar komt voor SGP-jongeren bij dat een verblijfsoordeel binnen een redelijke termijn genomen moet worden.

Minderjarige asielzoekers verdienen een speciale plaats binnen dit beleid omdat zij bijzonder kwetsbaar zijn.  Ieder kind heeft bovendien liefde en stabiliteit nodig om zichzelf te ontwikkelen. Het Bijbelse begrip herbergzaamheid geldt dus in het bijzonder voor hen.

Ook voor SGP-jongeren is het duidelijk dat het asielbeleid voor jeugdigen een ingewikkelde materie is. In deze serie statements zal dan ook het huidige beleid onder de loep worden genomen en worden voorstellen gedaan voor verbetering.

Arie Vonk Noordegraaf

Commissie Binnenland

 

Geschreven door Arie Vonk Noordegraaf

Arie Vonk Noordegraaf is lid van de commissie Binnenland. Meer artikelen van Arie Vonk Noordegraaf :Blog comments powered by Disqus