Prinsjesdag 2015: Terechte aandacht voor veiligheid

Het thema veiligheid was een belangrijk thema in de troonrede en daarmee ook in de plannen van dit kabinet voor komend jaar. Het is positief dat het kabinet de urgentie daarvan inziet. Toch is er geen reden om te juichen: er is teveel weggehaald om nu met enkele honderden miljoenen weer op te lappen.

Het thema veiligheid was een belangrijk thema in de troonrede en daarmee ook in de plannen van dit kabinet voor komend jaar. Het is positief dat het kabinet de urgentie daarvan inziet. Toch is er geen reden om te juichen: er is teveel weggehaald om nu met enkele honderden miljoenen weer op te lappen.

Bij SGP-jongeren zijn we blij met de veranderde toon op dit terrein. Hoewel we kritisch blijven (de norm van 2 procent wordt immers nog lang niet gehaald) is er wel een omslag te bespeuren in het beleid van dit kabinet. Structureel wordt er meer geld uitgetrokken voor Defensie. De rol die Nederland speelt in internationale vredesmissies wordt weer genoemd. Al deze thema’s hebben jaren onder druk gestaan. De 220 miljoen voor volgend jaar is een mooi begin en we pleiten er voor dat het kabinet deze stijgende lijn voortzet.

In de schaduw van het Prinsjesdagnieuws kwam minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) met een alarmerend rapport dat de bezuinigingen op OM en Justitie echt verkeerd uitpakken. Dat zegt genoeg. Structureel meer geld voor binnenlandse veiligheid en inlichtingendiensten is geen overbodige luxe. Er is veel verloren gegaan aan kennis en hoogwaardig opgeleid personeel. Dat is niet zomaar terug te halen. Het is daarom des te belangrijker dat de eerste stappen zo snel mogelijk worden gezet. Wat ons betreft was deze kip allang kaal en het kabinet heeft gelukkig door dat extra plukken geen zin heeft.

De plannen van het kabinet voor komend jaar kunnen niet om de acute problematiek van de opvang van vluchtelingen heen. Het is positief dat de regering vasthoudt aan een restrictief toelatingsbeleid: streng maar zeker rechtvaardig. Een eerlijke toetsing is nodig. SGP-jongeren pleit voor een zelfde lijn. Tegelijk kijken we zeker niet onbewogen toe bij al het leed wat vluchtelingen ondergaan. Een helpende hand is hard nodig. Vanuit een christelijke visie op een medemens in nood wordt het asielbeleid echter niet opeens heel ruim. We zien in Duitsland wat dat teweeg kan brengen. Een goede en doordachte langetermijnvisie is heel belangrijk. We hopen wel dat het kabinet vaart zet achter een veel betere en effectievere opvang in regio, met name in Europees verband. We laten de mensen in nood niet voor wat ze zijn!

Het economisch herstel was de inzet van de troonrede. Daar sloot de koning ook weer mee af. Het lijkt daarom wel of alles wat er tussen ligt, daaraan dienstbaar moet zijn. SGP-jongeren is juist blij dat er ook stelling genomen wordt tegen het ik-gerichte denken in onze samenleving. Dat onderstrepen we graag. Deze nadruk om immateriële zaken moet niet ondersneeuwen bij alle aandacht voor de koopkrachtplaatjes en het economisch herstel. Met dat laatste zijn we blij en het is goed dat het kabinet dat ook wil versterken. Maar deze twee kunnen hand in hand gaan, de materiële en de immateriële agenda.

Wat betreft het economische herstel constateerde het kabinet dat er geen reden was om achterover te leunen. Nog teveel mensen zitten thuis. Alle maatregelen van dit kabinet ten spijt moeten veel mensen het nog stellen zonder betaald werk. SGP-jongeren ziet uit naar de plannen van het kabinet om bijvoorbeeld het belastingstelsel te hervormen. Daarin moet tot uitdrukking komen dat werk loont en er alles aan wordt gedaan om de werklozen die thuis zitten (desnoods tijdelijk beneden hun niveau) aan het werk te zetten. Het kabinet slaagt er nog onvoldoende in om op een geloofwaardige manier dit probleem te lijf te gaan.

De mooiste – en jaarlijks terugkerende – zin uit de troonrede blijft de afsluiting van deze toespraak van de koning. “U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.” Een prachtige wens van ons staatshoofd en een krachtige onderstreping van de afhankelijkheid die ook onze regering heeft van God. Elk jaarplan wordt in dat perspectief afgesloten en daar sluiten we ons graag bij aan.

Geschreven door Niek Bakker

Beleidsadviseur SGP-jongeren.. Meer artikelen van Niek Bakker:Blog comments powered by Disqus