Naar een eenvoudiger en rechtvaardiger belastingstelsel

De overheid heeft door het belastingstelsel een grote invloed op het leven van burgers. Een ieder zal begrijpen dat het heffen van belasting nuttig en noodzakelijk is. SGP-jongeren vindt het daarbij van groot belang dat dit op een eenvoudige en rechtvaardige wijze plaatsvindt. De schandalen die het afgelopen halfjaar openbaar zijn gekomen, hebben duidelijk gemaakt dat het hier nog wel eens aan schort.

De overheid heeft door het belastingstelsel een grote invloed op het leven van burgers. Een ieder zal begrijpen dat het heffen van belasting nuttig en noodzakelijk is. SGP-jongeren vindt het daarbij van groot belang dat dit op een eenvoudige en rechtvaardige wijze plaatsvindt. De schandalen die het afgelopen halfjaar openbaar zijn gekomen, hebben duidelijk gemaakt dat het hier nog wel eens aan schort.

Commissie Van Dijkhuizen

Gelukkig wordt in Den Haag al langer onderkend dat verbeteringen op het vlak van het belastingstelsel wenselijk zijn. De commissie Van Dijkhuizen presenteerde onlangs, in opdracht van de Tweede Kamer, voorstellen om te komen tot ‘een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland’. Concreet betekent dit onder andere een lagere loon- en inkomstenbelasting, een sociale vlaktaks met één toptarief voor veelverdieners en een vereenvoudiging en reductie van toeslagen en aftrekposten.

Stap in de goede richting
SGP-jongeren is van mening dat het rapport van de eerder genoemde commissie positieve elementen bevat. Met name het voorstel om de loon- en inkomstenbelasting te verlagen is een stap in de goede richting. Arbeid moet immers niet bestraft, maar beloond worden. Ook de vereenvoudiging van het belastingstelsel is opportuun. Een ondoorzichtig stelsel is immers slecht voor de belastingmoraal. Denk bijvoorbeeld aan de fiscale situatie in Griekenland en de ‘Bulgaren-fraude’ in ons eigen land.

Opbouwend kritisch
Het is echter niet al goud wat er blinkt. Een belangrijk hiaat in het rapport is het doorrekenen van een alternatief stelsel, waarbij niet de arbeidsparticipatie maar de gezinsdraagkracht bepalend is voor de hoogte van de inkomstenbelasting. De overheid moet zich terughoudend opstellen en zich niet bemoeien met de keuze van ouders over de onderlinge verdeling van arbeid en zorg. Dat een éénverdienersgezin met een inkomen van € 40.000 momenteel circa 90% meer belasting betaalt dan een tweeverdienersgezin met hetzelfde inkomen is onrechtvaardig en onacceptabel. Helaas is het doorgeslagen emancipatiedenken, waar deze commissie reeds eerder over schreef, ook op dit terrein duidelijk zichtbaar.

Laat helder zijn: elke stap op weg naar een eenvoudig en rechtvaardiger belastingstelsel is toe te juichen. In die zin draagt ook het rapport van de commissie Dijkhuizen hieraan bij. Het is echter te hopen dat concrete maatregelen in samenhang worden genomen (reductie aftrekposten direct gepaard met belastingverlaging) en een daadwerkelijk rechtvaardig belastingstelsel tot gevolg hebben.

Corstiaan Verweij
Commissie SEZ


Blog comments powered by Disqus