Energievraagstuk (2/5): Met hernieuwbare krachten…

In de reeks van akkoorden is deze misschien wel het meeste op de achtergrond gebleven. Het is een akkoord gesloten door werkgevers en werknemers binnen de Sociaal-Economische Raad (SER). Het Energieakkoord wil een grote stap zetten in de richting van duurzame groei. SGP-jongeren vraagt zich af wat de effecten hiervan zijn op verschillende aspecten van het bedrijfsleven.

In de reeks van akkoorden is deze misschien wel het meeste op de achtergrond gebleven. Het is een akkoord gesloten door werkgevers en werknemers binnen de Sociaal-Economische Raad (SER). Het Energieakkoord wil een grote stap zetten in de richting van duurzame groei. SGP-jongeren vraagt zich af wat de effecten hiervan zijn op verschillende aspecten van het bedrijfsleven.

Doelen
Het akkoord kent drie pijlers, namelijk energiebesparing, gebruik van hernieuwbare energie en werkgelegenheid. Het energiegebruik moet per jaar met 1,5 procent omlaag. Bewustwording en participatie zijn noodzakelijk, ook door burgers en bedrijven. In het licht van het stimuleren van hernieuwbare energie gaat de norm omhoog van 4 naar 14 procent in 2020, oplopend tot 16 procent in 2023. Tenslotte moet het akkoord banen opleveren in de groene energiesector.

Maatregelen
Om dit alles te bewerkstelligen, stelt de overheid allereerst €70 miljoen beschikbaar om diverse maatregelen te financieren. Begin dit jaar is er een belastingkorting op energie die duurzaam wordt opgewekt, zoals zonnepanelen. Er komt een proefstelling voor een nieuw windmolenpark op zee en er worden drie vervuilende kolencentrales gesloten. Uit berekeningen blijkt dat deze maatregelen tot gevolg hebben dat er werk vrij komt in de omgeving waar gebouwd gaat worden en dat een groot aantal voltijdbanen beschikbaar komt in relatie tot hernieuwbare energie. Volgens onafhankelijke berekeningen van 2014 tot 2020 ongeveer 100.000 banen. Dat is erg belangrijk, mede gelet op de economische tegenwind die nog steeds door ons land waait. Deze impuls zou veel goed kunnen doen!

Kanttekeningen
Critici wijzen op een verminderde stijging van de werkgelegenheid door de zware subsidies op windmolens. Ook SGP-jongeren is niet blij met die kostenpost. De lasten voor het bedrijfsleven gaan omhoog, wat we zeker in deze periode niet moeten willen. Kernenergie of gascentrales zijn mogelijke tussenoplossingen, tot het rendement van windmolens dusdanig verbeterd wordt. Echter, de overheid maakt doelstellingen, de markt gaat over de uitvoering. Dat is voor ons altijd een belangrijk punt geweest. Geen verplichting voor windmolens, geen verbod op kolencentrales.

Rentmeesterschap
Het is goed om na te denken over een leefbare aarde. Verspilling tegengaan is de eerste noodzaak om dit te bereiken. SGP-jongeren juicht een initiatief tot energiebesparing toe. De huidige milieubelasting is te zwaar en moet in stappen teruggebracht worden. Het collectief aanpakken van deze problemen verdient de voorkeur. Duurzame energie is niet gratis, maar wel een alternatief voor de oprakende fossiele brandstoffen. Er zijn positieve dingen te noemen, maar de negatieve effecten van dit akkoord moeten zeker niet over het hoofd worden gezien. Laten we met hernieuwbare krachten aan de slag gaan, om de aarde te bebouwen en vooral te bewaren!

Arie Rijneveld
Commissie Sociaal Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus