Kritische kanttekeningen bij akkoord kinderpardon

Het kinderpardon is een onderwerp dat ons allemaal aan het hart gaat. Het gaat immers om het lot van kinderen. Recent laaide de discussie over de verruiming van het kinderpardon weer op. Binnen het kabinet leidde dat zelfs bijna tot een kabinetscrisis. Na een moeizame week onderhandelen volgde er een akkoord tussen de coalitiepartijen. SGP-jongeren vindt dat dit akkoord te weinig oplossingen biedt om de problematiek rond het kinderpardon op te lossen.

Het kinderpardon

Het kinderpardon is bedoeld voor minderjarige asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben, maar die wel langer dan vijf jaar in Nederland wonen. Deze kinderen kunnen in aanmerking komen om in Nederland te blijven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het huidige kinderpardon is ingevoerd door het kabinet-Rutte II. SGP-jongeren was destijds geen voorstander van het kinderpardon. Het zal daarom ook niet verbazen dat SGP-jongeren positief is over het plan van de coalitie om het kinderpardon af te schaffen.

 

Algemeen kinderpardon

De coalitiepartijen hebben besloten om zo’n zevenhonderd dossiers van asielkinderen nog eens welwillend te bekijken. Wat SGP-jongeren betreft is het goed dat deze dossiers opnieuw bekeken worden. Waar wij echter moeite mee hebben, is dat er sprake is van een algemeen pardon. Juist bij asielprocedures moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van het geval. Elk kind heeft immers een ander verhaal. Het past daarom niet om met een algemeen kinderpardon minderjarige asielzoekers (en hun familie) een verblijfsvergunning te geven.

 

Discretionaire bevoegdheid

Het kabinet is daarnaast van plan om de discretionaire bevoegdheid van de staatsecretaris af te schaffen. In de plaats daarvan gaat het hoofd van het IND aan het begin van de asielprocedure bekijken of er sprake is van een schrijnende situatie. Hierdoor zal volgens het kabinet de druk op de staatssecretaris verminderd worden. SGP-jongeren staat kritisch tegenover dit plan. Als in de huidige situatie de discretionaire bevoegdheid overgedragen wordt aan het IND, dan blijft de staatssecretaris bevoegd om aanwijzingen te geven, en zelfs om zelf beslissingen te nemen. Dit komt omdat het IND onder het Ministerie van Veiligheid van Justitie valt. De druk op de staatssecretaris blijft dus gewoon bestaan. 

 

Meer geld naar het IND

SGP-jongeren staat positief tegenover het plan van het kabinet om meer geld te geven aan het IND. Door meer geld uit te trekken, kan worden gezorgd dat procedures sneller gaan verlopen.  Asielzoekers houden echter wel het recht houden om in hoger beroep te gaan, waardoor een procedure vaak lang gerekt kan worden. Alleen meer geld investeren is dus niet de oplossing voor het verkorten van de asielprocedures.

 

Conclusie

Zoals al gezegd werd, bevat het akkoord van het kabinet wat SGP-jongeren betreft onvoldoende oplossingen voor de toekomst. Wil de problematiek rondom het kinderpardon echt opgelost worden, dan moeten asielprocedures veel sneller gaan verlopen. Pas dan wordt het probleem dat de grondslag vormt voor het kinderpardon opgelost. Desondanks zullen er altijd een aantal schrijnende gevallen blijven.  Daarom is SGP-jongeren een voorstander van het laten bestaan van de discretionaire bevoegdheid, zodat we ook aan schrijnende gevallen recht kunnen doen. Het gaat immers om mensen.


Blog comments powered by Disqus