Opmaat voor het lezen van Kernideeën 2.0

Op 4 februari presenteerde SGP-jongeren Kernideeën 2.0. Het is een herschrijving van de politiek-filosofische uitgangspunten van SGP-jongeren uit Kernideeën (2009), gecombineerd met het politiek programma. Daarmee hopen we een groot deel van onze leden te bereiken en iedere geïnteresseerde daarbuiten. Nog geen tijd het hele document te lezen? Lees hier een opstapje. Teneur: Bijbels genormeerde politiek bedrijven met praktische oplossingen voor de problemen van nu, met daarbij een heldere blik op de toekomst.

Op 4 februari presenteerde SGP-jongeren Kernideeën 2.0. Het is een herschrijving van de politiek-filosofische uitgangspunten van SGP-jongeren uit Kernideeën (2009), gecombineerd met het politiek programma. Daarmee hopen we een groot deel van onze leden te bereiken en iedere geïnteresseerde daarbuiten. Nog geen tijd het hele document te lezen? Lees hier een opstapje. Teneur: Bijbels genormeerde politiek bedrijven met praktische oplossingen voor de problemen van nu, met daarbij een heldere blik op de toekomst.

Handboek christelijke politiek
Christelijke politiek bedrijven is niet populair. Getalsmatig beleeft christelijke politiek een historisch dieptepunt. Juist die omstandigheden nopen steeds tot doordenking van je politiek-filosofisch denken. Daarbij is er wel een vast uitgangspunt: de Bijbel. Een ankerpunt. Ook (of: juist) als het tij tegen zit. De Bijbel is overigens geen ‘handboek christelijke politiek’ met concrete oplossingen voor alle politieke vraagstukken. Over zaken als zondagsrust en de bescherming van het (ongeboren) leven is de Bijbel zonneklaar. Een oplossing voor de fileproblematiek is er niet in te vinden.

Zorg voor elkaar!                                                                                                                           Christelijke politiek begint in de praktijk bij de mensen om je heen. Naastenliefde, het zorgdragen voor je medemens, wil SGP-jongeren benadrukken. Juist in deze tijd waarin veel op de burgers afkomt, moeten we niet wegkijken. Wees je buren behulpzaam, help je oud geworden ouders en zie als gezin toe op elkaar. Laat de overheid mantelzorgers niet fiscaal straffen om hun bereidwilligheid echt wat te maken van de participatiesamenleving. Participeren moet je niet fiscaliseren.
Kerken hebben juist in deze tijd de kans om hun ware gezicht te tonen. Het lege, egoïstische materialisme in contrast zetten met het oprecht liefdevolle en vrijgevige optreden van een christen en de kerk in het algemeen, zal ook in onze maatschappij tot een herwaardering van de kerk kunnen leiden. Dat gezicht van liefde en eenvoud misstaat de kerken niet en is niet voorbehouden aan de paus in Rome.

Over de landsgrenzen
Christelijke politiek kijkt verder dan de landsgrenzen. Voor velen is het in vrijheid belijden van je godsdienst een utoptie. Christenen hebben het met name zwaar in islamitische en (voorheen) communistische landen. Vreemd genoeg lijkt hun situatie een politiek gezien ondergesneeuwd thema in het buitenlandbeleid. Dat moet per direct veranderen. We voelen ons verbonden met hen die moeten lijden omwille van hun geloof. Het in vrijheid kunnen belijden van je geloof is een eerste levensbehoefte. Laten we een vuist maken voor onze broeders en zusters.
Vergeet daarbij de zondebok Israel niet. Steun voor Israel is hard nodig. Het aantal voorvechters op het wereldtoneel voor Israëlische belangen is op twee handen te tellen. En dat terwijl Israel de enige democratie is in het Midden-Oosten en permanent onder vuur ligt van radicaalislamitische regimes. We tekenen geen blanco cheque voor alle daden van de Joodse staat Israel, maar moeten wel opkomen voor haar gerechtvaardigde belangen. Bovendien moeten we de Arabische wereld  bewegen de staat Israël te erkennen als Joodse staat.

De economie van het ‘genoeg’                                                                                                    Christelijke politiek kijkt ook naar de rest van de aarde. Duurzaamheid is een containerbegrip. Meestal doelt men op verantwoord gebruik van bijvoorbeeld energie met het oog op de toekomst. Zeker in het licht van de snel stijgende wereldbevolking en doorgaande technologische ontwikkelingen is het noodzakelijk actief met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Het vraagt van burgers en bedrijven een evenwichtige combinatie van economie en ecologie. De overheid kan daarin een voortrekkersrol vervullen, en burgers en bedrijven stimuleren dit voorbeeld te volgen. Goed rentmeesterschap is kiezen voor een bepaalde stijl: het vraag om evenwicht in leven; waarbij deugden als soberheid en matigheid de boventoon voeren. De economie van het ‘genoeg’.

Met de Bijbel als fundament, de zorg voor elkaar als praktische invulling van de participatiesamenleving en met het oog op de toekomst van mens, dier en milieu is christelijke politiek hoogst actueel.

 

Frank van Putten
Beleidsadviseur

(Dit artikel verscheen eerder deze week als column op ThePostOnline)
 


Blog comments powered by Disqus