Jeugdwerkloosheid (4/4): Duaal is de norm, leren en werken!

Nederland hoeft zelf het wiel niet uit te vinden als het om de aanpak van jeugdwerkloosheid gaat. Lessen trekken uit het beleid van andere landen is nuttig en noodzakelijk, maar niet één-op-één toepasbaar in Nederland. Het kan een inspiratie vormen en een gedachtestroom op gang brengen. SGP-jongeren wil dan ook een aantal aanwijzingen geven die het beleid inzake jeugdwerkloosheid structureel kunnen verbeteren. Onderwijs is een hierin onmisbare schakel.

Nederland hoeft zelf het wiel niet uit te vinden als het om de aanpak van jeugdwerkloosheid gaat. Lessen trekken uit het beleid van andere landen is nuttig en noodzakelijk, maar niet één-op-één toepasbaar in Nederland. Het kan een inspiratie vormen en een gedachtestroom op gang brengen. SGP-jongeren wil dan ook een aantal aanwijzingen geven die het beleid inzake jeugdwerkloosheid structureel kunnen verbeteren. Onderwijs is een hierin onmisbare schakel.

Noodzaak voor een aanpak
De situatie van jongeren op de arbeidsmarkt is niet best. Een aanzienlijk percentage van de Nederlandse jongeren is werkloos (boven de 10%) en dat is problematisch. Problematisch omdat de huidige generatie jongeren de komende lasten van de vergrijzing moet dragen. De jongeren van nu moeten goed voorbereid zijn op de toekomst. Veel jongeren bezitten nu geen startkwalificatie en doen nauwelijks tot geen werkervaring op in geval van werkloosheid. Contact met de arbeidsmarkt is van groot belang, ook om later alsnog aan een baan te komen. Deze zaken moet meegenomen worden in het zoeken naar een oplossing. Het beleid moet focussen op de oorzaken en daaruit conclusies trekken, conclusies voor de lange termijn.

Poging tot systeemverandering
De overheid hanteert een versnipperd, regionaal werkloosheidsbeleid. Soms is dat gewenst, maar incidentele uitgaven verdienen niet de voorkeur van SGP-jongeren. Het sluiten van akkoorden met vakbonden uit verschillende sectoren is goed voor het poldermodel, maar het jeugdwerkloosheidsprobleem vraagt om een overkoepelende oplossing. De oorzaken van jeugdwerkloosheid leiden naar de meest belangrijke schakel tussen beroepsbevolking en arbeidsmarkt: onderwijs. Geen incidentele uitgaven aan werkloosheidsbestrijding, maar serieuze pogingen om het onderwijssysteem te herzien.

Onderwijs als schakel
‘Duaal is normaal’ moet terug in het mbo en bij sommige hbo-opleidingen. Jongeren moeten eerst solliciteren naar een baan, voordat ze aan een opleiding beginnen. Dat leert jongeren om gericht te zoeken naar een baan en het geeft onderwijs aansluiting op de arbeidsmarkt (dus: opleiden waar nodig – vraag en aanbod afstemmen). Pluspunt is de enorme werkervaring die vanaf het begin wordt opgedaan. Dus: duaal leren stimuleren. Laat jongeren die niet duaal leren kennismaken met de praktijk door middel van stages. Het is belangrijk dat jongeren aansluiting blijven vinden met de arbeidsmarkt. Zo blijft ook de motivatie op peil voor de jongere die dreigt af te haken en zonder startkwalificatie (diploma) wil gaan werken.

De overheid heeft een belangrijke taak te vervullen. SGP-jongeren wil in de discussie haar steentje bijdragen. Jeugdwerkloosheid gaat over mensen, over nu, maar ook over de toekomst. Vanuit dat perspectief: inzetten op een structurele aanpak. Aanpak van jeugdwerkloosheid monitoren, het verdient prioriteit!

Arie Rijneveld
Commissie Sociaal-Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus