Het klimaatakkoord van Parijs: een goede stap? (1/5

In deze serie statements gaan de commissies Internationaal en Duurzame Ontwikkeling en Landbouw (DOL) in op de vraag hoe SGP-jongeren tegenover internationale klimaatakkoorden staat, met daarbij het akkoord van Parijs als uitgangspunt. Allerlei vragen komen aan bod, om tot slot te concluderen wat volgens SGP-jongeren goed is aan bestaande klimaatakkoorden, en wat in toekomstige akkoorden anders zou moeten.

‘Wereldwijde reactie

Het (klimaat)akkoord van Parijs, wat is dat ook alweer? Eind 2015 sloten de bijna 200 lidstaten van het klimaatkaderverdrag van de Verenigde Naties (VN) dit akkoord, met als doel ‘de wereldwijde reactie op de dreiging van klimaatverandering te versterken’. Niet onbelangrijk is dat de lidstaten hierbij oog willen hebben voor ‘duurzame ontwikkeling en pogingen om armoede uit te roeien’. De brede steun voor het akkoord laat zien dat armere en rijkere landen elkaar hebben weten te vinden.

 

Mijlpaal

Het akkoord van Parijs wordt gezien als belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van internationale klimaatakkoorden. Eerdere ‘grote’ akkoorden werden gesloten in 1992 (de Earth Summit) en in 1997 (het Kyoto-protocol). De belangrijkste concrete doelstelling van het Parijsakkoord is om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging beneden de 2 graden Celsius te houden ten opzichte van ‘pre-industriële niveaus’, en om te streven naar een stijging van maximaal 1,5 graden. Deze doelstelling zou volgens de opstellers de risico’s en impact van klimaatverandering significant verlagen. Als belangrijkste maatregel moet de uitstoot van broeikasgassen ‘ambitieus’ teruggedrongen worden om dit doel te halen. Een ander belangrijk aspect is dat landen die het akkoord ondertekenen, zelf hun concrete bijdrage moeten bepalen en communiceren.

 

Nederlandse inzet

De aanleiding voor het verdrag van Parijs is dat het (verlengde) Kyoto-protocol in 2020 afloopt. Het Parijsakkoord moet, dit keer wél met ontwikkelingslanden erbij, de opvolger van het Kyoto-protocol zijn. De Nederlandse inzet beoogde onder meer een juridisch bindend akkoord en een snelle vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer stemden bijna unaniem in met de ratificatie van het akkoord: alleen de PVV stemde tegen. ‘Het belangrijkste internationale verdrag van het afgelopen decennium’, zo stelde de VVD. De SGP pleitte voor beschikbaarheid van voldoende middelen voor armere landen om de nodige maatregelen te treffen.

 

Vervolg

De komende weken zullen we verder ingaan op de vraag hoe SGP-jongeren tegenover dit soort internationale klimaatakkoorden staat. Het volgende statement zal ingaan op de positieve en nodige aspecten van het Parijsakkoord. In de derde bijdrage gaan we in op de kritiekpunten op het akkoord, zowel inhoudelijk als wat betreft uitvoering en naleving. Het vierde statement gaat verder in op de uitvoering en de consequenties voor Nederland. Tot slot volgt een conclusie, waarbij we vooral ingaan op de visie van SGP-jongeren op (toekomstige) klimaatakkoorden en (de toekomst van) het akkoord van Parijs.


Blog comments powered by Disqus