De toekomst van de care-sector

Het is inmiddels een vertrouwd tafereel aan het worden: een bewindspersoon die zich met de pet in de hand richting de oppositiefracties begeeft. Wie herinnert zich niet ‘het oliemannetje’ (minister De Jager – Lente-akkoord), of meer recent minister Blok met zijn ternauwernood gesloten Woonakkoord? Momenteel zien we staatssecretaris Van Rijn vrij frequent door de wandelgangen struinen, op zoek naar draagvlak voor zijn plannen om de AWBZ te hervormen. SGP-jongeren steunt dit initiatief, maar acht het van groot belang dat kwaliteit en houdbaarheid hierbij voorop staan.

Het is inmiddels een vertrouwd tafereel aan het worden: een bewindspersoon die zich met de pet in de hand richting de oppositiefracties begeeft. Wie herinnert zich niet ‘het oliemannetje’ (minister De Jager – Lente-akkoord), of meer recent minister Blok met zijn ternauwernood gesloten Woonakkoord? Momenteel zien we staatssecretaris Van Rijn vrij frequent door de wandelgangen struinen, op zoek naar draagvlak voor zijn plannen om de AWBZ te hervormen. SGP-jongeren steunt dit initiatief, maar acht het van groot belang dat kwaliteit en houdbaarheid hierbij voorop staan.

Hoe zit het?
De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is een verplichte volksverzekering, waaruit voornamelijk de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt gefinancierd. Het kabinet wil de komende jaren een omslag maken naar een decentralisatie van taken (1), houdbaar gefinancierde voorzieningen (2) en tegelijkertijd een forse kostenbesparing (circa 3 miljard) realiseren (3).

Dit betekent concreet dat gemeenten geheel verantwoordelijk worden voor de AWBZ-activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Het takenpakket gaat vallen onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).  Tegelijk worden de aanspraken beperkt en wordt de dienstverlening versoberd. Alleen zware vormen van zorg worden nog via de AWBZ vergoedt. Mensen met een relatief lage zorgbehoefte hebben geen recht meer op opname in een instelling. De coalitie zet in op extramuralisatie: langer thuis blijven wonen.

Kwaliteit en houdbaarheid
In grote lijnen steunt SGP-jongeren het kabinet met betrekking tot de hervorming van de AWBZ. Om de zorg betaalbaar, goed en toegankelijk te houden zijn (bezuinigings)maatregelen noodzakelijk. Daarnaast sluit de gedachte om de zorg dichter bij de mensen te organiseren aan op een waardevol christelijk-conservatief principe: verantwoordelijkheid leggen op de plaats waar deze hoort.

Er leven bij SGP-jongeren echter ook zorgen. De forse bezuinigingsdoelstelling leidt ongetwijfeld tot een versobering van voorzieningen. Het is belangrijk dat de meest kwetsbare groepen hier niet de dupe van worden. Chronisch zieken kunnen bijvoorbeeld door de stapeling van (kosten)effecten onevenredig hard worden getroffen. Ook moet het Rijk de (organisatorische en financiële)  haalbaarheid van de overheveling van taken naar gemeenten monitoren. Verder is het van belang dat mensen met een beperking zelf de benodigde zorg kunnen blijven inkopen (persoonsgebonden budget). Daarbij dient echter sterk ingezet te worden op fraudepreventie en –bestrijding.

Het is positief dat de staatssecretaris breed draagvlak zoekt voor zijn ingrijpende hervormingsplannen. Laten we hopen dat de care-sector, mede met behulp van onze moederpartij in een potentieel ‘wandelgangenakkoord’, het predicaat toekomstbestendig mag gaan dragen.

Corstiaan Verweij
Commissie SEZ

Geschreven door Commissie SEZ

Commissie Sociaal Economische Zaken is één van de vijf politieke commissies van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Commissie SEZ:Blog comments powered by Disqus