Asielbeleid (4/4): Broederliefde ten top

‘Teeven: meer huizen voor asielzoekers’ kopte de NOS. Vele Nederlanders vinden dit onvoorstelbaar. Gemeenten moeten nog meer huizen ‘reserveren’ voor asielzoekers die een verblijfsvergunning gekregen hebben. Voor de mensen uit een ver land die hier hun geluk komen zoeken. Is dat wel rechtvaardig? Er zijn toch ook duizenden Nederlanders op zoek naar een huis? Jawel, want achter elk gezicht schuilt een schrijnend verhaal. Deze mensen verdienen liefde, broederliefde!

Teeven: meer huizen voor asielzoekers’ kopte de NOS. Vele Nederlanders vinden dit onvoorstelbaar. Gemeenten moeten nog meer huizen ‘reserveren’ voor asielzoekers die een verblijfsvergunning gekregen hebben. Voor de mensen uit een ver land die hier hun geluk komen zoeken. Is dat wel rechtvaardig? Er zijn toch ook duizenden Nederlanders op zoek naar een huis? Jawel, want achter elk gezicht schuilt een schrijnend verhaal. Deze mensen verdienen liefde, broederliefde!

In een eerder statement in deze serie ‘asielbeleid’ werden de termen ‘rechtvaardigheid’ en ‘barmhartigheid’ gebruikt. Door die bril kijken we nu ook naar de asielzoekers met een verblijfsvergunning. De Nederlandse wetgeving is behoorlijk ruimhartig voor asielzoekers. Zo is in de Regeling verstrekkingen asielzoekers geregeld dat ze bijvoorbeeld een onderdak krijgen, voorzien worden van verzekeringen en kunnen deelnemen aan recreatieve en educatieve activiteiten.

Lusten & lasten
Daarnaast is het asielbeleid ook rechtvaardig. Dit houdt in dat er naast de bovengenoemde lusten ook lasten zijn voor de nieuweling. De asielzoeker moet aan een inburgeringscursus deelnemen. Gebeurt dit niet, dan kan de verantwoordelijke minister op grond van de Wet inburgering een bestuurlijke boete opleggen. Voor een eerlijke procedure voor elke asielzoeker is het van belang dat de wetgeving strikt wordt gehandhaafd, zodat individuele gevallen een gelijke behandeling krijgen. Een strikte handhaving is daarnaast ook noodzakelijk om een nog grotere toestroom van vluchtelingen te voorkomen.

Volwaardig leven
Wat SGP-jongeren betreft worden verblijfsvergunninghouders zo goed mogelijk behandeld. Dit doen we niet alleen uit respect voor onze medemens, maar ook omdat het onze christenplicht is. De Bijbel geeft ons hiervoor een mooie richtlijn: geef liefde aan je naaste, geef broederliefde!

Vanuit dat gedachtegoed juicht SGP-jongeren het toe dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie gemeenten meer huizen beschikbaar laat stellen voor asielzoekers. Deze mensen verdienen een volwaardig leven, inclusief onderdak. Daarnaast voorkomt deze maatregel mensonwaardige overvolle opvangcentra. Helaas heeft deze maatregel ook een keerzijde. Veel gemeenten kampen met een huizen tekort. Wij roepen staatssecretaris Teeven op om asielzoekers niet over de gemeenten te verdelen op basis van het inwoneraantal van de gemeente. Gedegen onderzoek naar woningoverschot in krimpgemeenten zorgt wellicht voor nieuwe huisvestingopties.

En U?
De overheid spant zich in voor de asielzoekers. Doen wij dit als Nederlandse burgers en christenen ook? Helpen wij de buurman die uit Eritrea komt met zijn inburgeringsproces door geregeld een praatje te maken? Doen wij alles wat in ons vermogen ligt om deze asielzoekers te helpen? Of blijven wij aan de zijlijn staan en roepen alleen maar naar die ‘ongenadige’ staatssecretaris dat hij de asielzoekers beter moet helpen?

SGP-jongeren roept een ieder op om rechtvaardig en tegelijkertijd barmhartig te zijn tegenover asielzoekers. Zorg voor asielzoekers is een taak van de overheid én van de Nederlandse burger. Laat ons onze christenplicht, namelijk broederliefde, vervullen tot heil des volks en der volkeren!


Blog comments powered by Disqus