Verkiezingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2010

Hoe geeft uw partij  uiting aan uw christelijke identiteit, veiligheid en integratie en bezuinigingen waren de drie onderwerpen waar de drie Christelijke partijen in Gouda over discussieerden. Panelleden waren de drie lijsttrekkers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van de drie Christelijke partijen: Marco Kastelein (CDA), Harro Janssen (CU) en Arjan Versteeg (SGP).  De landelijk voorzitter van de SGP-jongeren, Jacques Rozendaal, was debatleider.

Het was een boeiend debat tussen de drie lijsttrekkers waarin toch duidelijk de verschillen van de partijen naar voren kwam.

Christelijke identiteit
Het eerste onderwerp was de Christelijke identiteit die de partijen in de politiek naar buiten brachten. Kastelein zei dat hij als student de keuze had gemaakt tussen de 2 lijnen christelijke politiek nl. de profetische lijn en de bestuurlijke lijn. Onder de eerste noemer zag hij de SGP en de CU en de laatste lijn het CDA. Hij wilde zich inzetten voor de laatste lijn voor de CDA. Zijn inspiratiebron hierbij was de profeet Daniel. Bij het CDA wordt de Bijbel als Inspiratiebron gezien en er is voortdurend de confrontatie tussen de Bijbel en hedendaagse vraagstukken.

Janssen van de CU bracht naar voren dat de ChristenUnie de wet houdt als leidraad voor hedendaagse vraagstukken. Veel sociale onderwerpen kunnen vanuit de Bijbel uitgelegd worden zoals jongerenzorg, ouderenzorg, duurzaamheid (rentmeesterschap) enz. Verder vind hij dat er gezag moet zijn zoals dat omschreven staat in Romeinen 13.

Versteeg van de SGP geeft een uiteenzetting van de doelstellingen van de SGP. Het verkiezingsprogramma van de SGP heeft de titel ‘Waarde(n)vol Gouda’. De waarden zijn van goede komaf vanuit de Bijbel. De SGP hecht veel waarde aan onderwerpen als: gezag, medeverantwoordelijkheid, zorg voor zwakken, rentmeesterschap, huwelijk en gezin, gehoorzaamheid, respect en zondagsrust. Deze onderwerpen worden allen vanuit Bijbels oogpunt belicht.

Voor het laatste onderwerp ‘Zondagsrust’ zijn de drie het over eens dat 12 zondagen de max was en liever zagen ze dat het terug ging naar 0 zondagen. Fellere discussie was er over de islamisering van ons land. Versteeg vindt dat Nederland een Joods Christelijke traditie heeft die totaal niet past bij de Islam. Hij wijst hierbij naar de verschillen tussen de twee Godsdiensten. Versteeg  is terughoudend in het toestemming geven voor het bouwen van minaretten. De CU en het CDA vonden dat er voorzichtig moest omgegaan worden met de vrijheid van godsdienst en onderwijs die wij in Nederland hebben. Dat zijn ontzettende voorrechten dat we die nog hebben volgens Kastelein.

Veiligheid en integratie
Het tweede onderwerp was veiligheid en integratie. Harro Janssen van de CU wijst op de noodzaak van gesprek met immigranten. Belangrijk volgens hem is het leren van de Nederlandse taal, waarden en normen die wij in Nederland kennen. Ook het bieden van opvoedingsondersteuning vind hij een belangrijke plicht. Verder vindt hij het belangrijk dat Jongeren worden aangepakt.  Janssen ziet een bepaalde criminele carriere-ladder in de gezinnen die doorbroken moet worden. Gezinsmanagers mogen dan ook dwingend ingrijpen.

Marco Kastelein  zegt dat veiligheid in Gouda als een van de meest actuele thema’s is.  Als oplossing voor de problemen ziet hij meer ervaren politie, sprekende camera’s en alcoholverboden op speelplaatsen. Als preventieve maatregel zou hij meer werkgelegenheid, sport en scholing willen bieden.

Arjan Versteeg van de SGP geeft aan dat er in Gouda ruimte is voor iedereen mits hij zich aanpast. De verantwoordelijkheid van integratie is allereerst de taak van betrokkene zelf.  Er moet voldoende mogelijkheid zijn voor inburgeringscursussen. Verder vind hij het belangrijk dat er een slagvaardige politie is in Gouda. De SGP ziet niets in spreiding van immigranten omdat iedereen vrij is om te gaan wonen waar hij wil. Wel kan er rekening worden gehouden met nieuw te bouwen wijken om gevarieerd te bouwen.

Bezuinigingen
Het laatste onderwerp zijn de bezuinigingen van 5-15 miljoen euro voor de stad Gouda.

De SGP vind dat de bezuinigingen geen economische blokkade mogen zijn. Zorg voor zwakken en scholing zijn punten waar de SGP niet op wil bezuinigen. Verder mag er op cultureel niveau wel wat bezuinigd worden zoals bijvoorbeeld op de schouwburg. Als laatste optie heeft de SGP de verhoging van de OZB.

De CDA wil niet bezuinigen op veiligheid en zorg. Verder zijn er geen taboe’s

De CU vind dat zoveel mogelijk de stelregel gehanteerd moet worden dat de gebruiker ook betaald en niet degene die er geen baat bij hebben. Verder wil de CU niet bezuinigen op veiligheid, zwakken in de samenleving, leefbare wijken. De CU heeft daarnaast nog de wens om een spaarpotje op te bouwen. 

Vanuit de zaal wordt er gedurende de uitleg allerlei vragen gesteld zoals: Het incident voor de kerst in Oosterwei hoe dat nou precies zat. Of er geen mogelijkheid was om een blok te vormen samen met PvdA en SP tegen de openstelling van de winkels op zondag enz. Verder werden er nog suggesties gedaan voor de toekomstige bezuinigingen zoals, Huis van de Stad, huisvesting onderwijs en het sluiten van een bibliotheek.

Aan het einde van de avond werd uitgesproken dat de samenwerking tussen de Christelijke partijen in Gouda uniek was en dat ze elkaar hard nodig hebben.


Blog comments powered by Disqus