Snel een goede begroting!

Bijna iedereen was zaterdag verrast door de mislukking van de onderhandelingen in het Catshuis. Zelfs de onderhandelaars van VVD en CDA, als we de reconstructies mogen geloven. Wat de reden ook is, inhoudelijk of een uit elkaar vallende partij, het is slecht voor Nederland. Linkse partijen ruiken zetelwinst en willen zo snel mogelijk verkiezingen. Dat lijkt logisch bij de val van een kabinet, maar op dit moment is er een andere prioriteit: de begroting van 2013. Dagelijks neemt het de staatsschuld met 90 miljoen euro toe. Surrealistisch. De rente waartegen Nederland kan lenen loopt ook op. Oftewel er moet razendsnel bezuinigd en hervormd worden!

Hervormen en bezuinigen
Als CDA en VVD met D66, GroenLinks, Christenunie en de SGP gaan praten is daar zeker uit te komen en is een meerderheid in het parlement gewaarborgd. Verkiezingen en de daarbij behorende campagnes zouden dan over Prinsjesdag heen getild kunnen worden en wat SGPJ betreft zouden nu al een paar forse hervormingen en bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. De arbeidsmarkt moet flexibeler: verkorten WW en versoepelen ontslagrecht zijn maatregelen die genomen moeten worden, daarnaast zullen we langer moeten werken, als we de pensioen- en AOW voorzieningen in de toekomst op hetzelfde peil willen houden.  De woningmarkt moet van slot. Nu is het moment om te beginnen met het beperken van de hypotheekreenteaftrek en in combinatie daarmee dat de overheid zich terugtrekt uit de huurmarkt. Daarnaast moet er gewoon bezuinigd worden. Onze bijdrage aan Europa kan lager en kinderopvang is, in beginsel, geen overheidstaak.

Helaas is bij bezuinigen een lastenverzwaring voor burgers onontkoombaar. Dat moet evenredig gebeuren. De maatregelen op het gebied van sociale zekerheid zijn al dusdanig fors geweest dat extra bezuinigen op sociale zekerheid onverstandig is. De Wet werken naar vermogen zou wat SGP-jongeren betreft wel ingevoerd moeten worden.

Ontwikkelingshulp
Op een aantal posten is het ronduit onverstandig om te bezuinigen: defensie heeft al de nodige klappen gehad en de rekening van de crisis mag niet in ontwikkelingslanden gelegd worden. Bij ontwikkelingssamenwerking kan hoogstens nog gekeken worden naar inefficiënt besteed geld. Maar of een financiele prikkel daarvoor het juiste instrument is, dat valt nog te bezien. Tenslotte is het uitermate onverstandig om te bezuinigen op onderwijs. Dat raakt de kenniseconomie op langere termijn. Er zijn betere alternatieven dan het sociaal leenstelsel.

Immateriele agenda
Het gaat in Den Haag weer eens ouderwets over geld, geld en nog eens geld. Als christelijke jongerenorganisatie kijken we graag verder dan het materiële. De afgelopen periode was er een standstill op de immateriële agenda. Maar het zou van vooruitgang getuigen als in ieder geval het maatschappelijk debat gevoerd zou worden over de bizarre 24-wekengrens bij abortus, of het belang van de collectieve rustdag in de week. Daar ligt ook in 2012 nog een grote uitdaging. SGP-jongeren is vanaf vandaag actief om deze boodschap richting de verkiezingen uit te dragen. De SGP is een principiële partij die praktisch veel voor elkaar heeft gekregen, maar principe en praktijk nooit tegen elkaar laat uitspelen. Kunnen we rekenen op jouw steun?


Blog comments powered by Disqus