Reactie SGPJ op akkoord: geen plaats voor ethiek

Veel aandacht voor de arbeidsmarkt, woningmarkt en zorgmarkt in het gisteren gepresenteerde Regeerakkoord. Helaas komen immateriële zaken er bekaaid af.

Op vrijdag 21 september heeft SGP-jongeren een brief gestuurd aan de informateurs Bos en Kamp en de onderhandelaars van VVD en PvdA. In dat schrijven heeft SGP-jongeren de oproep gedaan om de morele crisis aan te pakken; om maatregelen te nemen inzake geloofsvervolging, prostitutie, abortus, euthanasie en de afweging van de klassieke grondrechten. Het Regeerakkoord liegt er niet om. Medisch-ethische kwesties worden amper genoemd of op zo’n manier verwoordt dat duidelijk wordt dat er verdere liberalisering zal plaatsvinden.

Geloofsvervolging

Ten aanzien van geloofsvervolging is het Regeerakkoord helder. Het woord geloofsvervolging of christenvervolging komt niet een keer voor in het 82 pagina’s tellende stuk. Blijkbaar is dit onderwerp niet zo relevant! En dat terwijl er elke vijf minuten een christen vermoord wordt vanwege zijn of haar geloof.

Prostitutie

Over prostitutie wordt iets meer gezegd. ‘Mensenhandel en de daaraan gerelateerde prostitutie worden harder bestreden’. Dat klinkt op zich mooi, maar geen woord over herinvoering van het bordeelverbod of het strafbaar stellen van de prostituant. Met de komst van Asscher naar Den Haag hadden we van het nieuwe akkoord hogere verwachtingen.

Medische ethiek

Wat medische ethiek betreft liegt het Regeerakkoord er niet om. ‘Er is geen aanleiding om de grens voor het uitvoeren van abortus aan te passen.’ Pardon? En die ruim 30.000 kinderen dan die jaarlijks in de moederschoot gedood worden? Het woord euthanasie komt niet voor in de tekst. Wel een passage over vrijwillige levensbeëindiging. ’De maatschappelijke discussie over het vrijwillige levenseinde zal worden voortgezet en kan leiden tot aanpassing van wet- en regelgeving’. Een koude en klinische zin die doet vrezen dat het in de toekomst alleen maar makkelijker wordt om ‘uit het leven te stappen.’

Vrijheid onderwijs

Ook vroeg SGP-jongeren in haar brief aandacht voor de afweging van de klassieke grondrechten. We noemden destijds met name de vrijheid van onderwijs, zoals gewaarborgd in artikel 23 van de Grondwet. Wat blijkt? ‘Scholen mogen homoseksuele leraren niet ontslaan en homoseksuele leerlingen niet weigeren of wegsturen vanwege hun seksuele voorkeur. Op scholen zal ook voorlichting worden gegeven over 'seksuele diversiteit'. Een veelzeggend citaat; zeker omdat het schrappen van de enkele feitconstructie een inperking vormt van de vrijheid van onderwijs.

Paars akkoord

Bovengenoemde onderwerpen (christenvervolging, prostitutie, medische ethiek en de vrijheid van onderwijs) zijn door SGP-jongeren in de brief aan de informateurs en onderhandelaars voorgelegd. Helaas vindt op elke terrein verslechtering plaats. Of onderwerpen nu niet benoemd zijn, wat ook veelzeggend is, of wel. In die zin kan SGP-jongeren niet blij zijn met dit paarse Regeerakkoord.


Blog comments powered by Disqus