Motie Herwaardering ontwikkelingssamenwerking

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 20 november 2021 te Putten, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

- SGP-jongeren een positieve grondhouding heeft ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking en daarbij het belang van de allerarmsten vooropstelt (zie standpunt website);
- ontwikkelingsgelden in toenemende mate aangewend worden voor zaken die weliswaar belangrijk en nodig zijn, maar geen duidelijke ontwikkelingscomponent bevatten, zoals de eerstejaarsopvang van asielzoekers of klimaatfinanciering
- er de afgelopen jaren fors bezuinigd is op ontwikkelingssamenwerking

Overwegende dat:

- budget voor ontwikkelingssamenwerking geen grabbelton is waar je naar eigen believen projecten uit kunt financieren;
- onze minister-president ooit eens waarschuwde voor de "grote dikke-ik-mentaliteit" in Nederland
- ons land zich gecommitteerd heeft aan een internationale norm van 0,7% BNI voor ontwikkelingssamenwerking;
- de OESO-criteria duidelijk zijn over het doel van deze gelden (Official Development Assistance, ODA) namelijk het bevorderen van de economische ontwikkeling en het welzijn van arme landen
- budget voor zaken als klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden additioneel zouden moeten zijn aan het schaarse budget voor ontwikkelingssamenwerking, in plaats van dat ze hier een oneigenlijk beroep op doen

Verzoekt het bestuur:

- om in samenwerking met commissie Internationaal zijn officiële standpunt over ontwikkelingssamenwerking uit te breiden met de toevoeging dat ontwikkelingsgelden (het ODA-budget) ook daadwerkelijk aangewend moeten worden voor sociaaleconomische ontwikkeling en armoedebestrijding in landen waar Nederland een ontwikkelingsrelatie mee heeft