Motie Congres verplaatsen

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 20 november 2021 te Putten, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

- Het congres niet voor de eerste keer op een rij online plaatsvindt als gevolg van de maatregelen

- De maatregelen in hoge mate samenvallen met de seizoenswisselingen

- Dit de sociale cohesie en dus verbinding van SGPJ ondermijnt

- Het wegvallen van sociale cohese de organisatie op verschillende punten bedreigt 

Overwegende dat:

- Het hoog tijd is dat sociale cohesie topprioriteit krijgt bij SGPJ

- Het mogelijk is dat het virus de komende jaren blijft terugkomen

- Tijdens en nabij de zomermaanden de meest optimale kansen lijken te zijn om fysiek bij elkaar te komen

- Veel SGP-jongeren grote behoefte hebben om elkaar fysiek te spreken

- Rond eind september geen grote activiteiten van SGPJ staan gepland

- Volgens de statuten het bestuur minimaal één keer per jaar een ALV moet organiseren

Verzoekt het bestuur:

- Te reflecteren op de mogelijkheid om het eerstvolgende congres, namelijk het najaarscongres, dichter naar de zomer te halen en te organiseren ongeveer eind september

- Te reflecteren op de mogelijkheid om de twee congressen per jaar samen te voegen in één congres, en wel ongeveer eind september

- Dit als ritme te handhaven zolang de maatregelen waarschijnlijkerwijs een fysiek congres op andere data onmogelijk maken


Ik steun deze motie!